Wereldwijd 44.600 restaurants
een contactpersoon in je eigen regio
investeringen van uiteenlopende hoogtes
Informatiepakket
Informatiepakket

PRIVACYVERKLARING

LAATSTE HERZIENING:  01-03-017

DE SUBWAY® GROUP
PRIVACYVERKLARING

www.subway-franchise.nl Nederland                                        

 

1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1.    EU-VS-privacyschild
1.2.    Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor-beginselen
2.       DEFINITIES
3. KENNISGEVING – WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAR BEWAREN WE DEZE?
3.1.    Potentiële werknemers
3.2.    Consumenten
3.3.    Franchisenemers, potentiële franchisenemers en ontwikkelingsvertegenwoordigers (DA's)
3.4.    Alle internetgebruikers - cookies, webbeacons, internet protocol (IP)-adres, samengestelde gegevens
4. KENNISGEVING – WAT DOEN WE MET DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?
5.  KEUZE
5.1.    Naleving van de Digital Advertising Alliance en 'Do Not Track'
5.2.    Mobiele informatie verzamelen
5.3.    Toestemming voor mobiele en elektronische communicatie
5.4.    Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
6. TOEGANG
7. GEGEVENSINTEGRITEIT – BEPERKING INFORMATIEDOELEINDEN
8. DOORSTUREN
9. BEVEILIGING
10. RECHTSMIDDELEN / NALEVING EN VERANTWOORDING
11. OVERIGE RECHTEN EN INFORMATIE
11.1.  Informatie met betrekking tot kinderen
11.2.  Link naar externe websites
11.3.  Wijzigingen in de privacyverklaring
11.4.  Andere relevante beleidsmaatregelen

 
 

1.     TOEPASSINGSGEBIED

Uw privacy is erg belangrijk voor de SUBWAY® Group ('we/wij' of 'ons'), die uit de volgende aangesloten bedrijven bestaat:   

(1)   Franchise World Headquarters, LLC ('FWH'), dat de corebusiness in verband met de SUBWAY® franchise-entiteiten en andere aangesloten bedrijven verzorgt ter ondersteuning van het merk SUBWAY®.

(2)   Subway IP, Inc. ('SIP'), de eigenaar van een zelfontwikkeld systeem voor het vestigen en exploiteren van restaurants waar subs, pizza's en salades verkrijgbaar zijn onder onze handelsnaam en ons servicemerk SUBWAY® (het 'Systeem') teneinde de SUBWAY®-restaurants wereldwijd te ontwikkelen.

(3)   FWH Technologies, LLC ('FWHT'), de eigenaar en licentiegever van de SubwayPOS™-software, die is goedgekeurd voor gebruik in SUBWAY®-restaurants wereldwijd.

(4)   De SUBWAY®-franchisegevers:  Doctor’s Associates Inc. ('DAI'); Subway International B.V. ('SIBV'); Subway Systems Australia Pty Ltd ('SSA'); Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. ('SFSC'); Subway Partners Colombia C.V. ('SPCCV'); Subway Systems do Brasil Ltda. ('SSB'); Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. ('SSFSA'); en Subway Systems India Private Limited ('SSIPL').

(5)   De SUBWAY®-reclame-entiteiten: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. ('SFAFT'); Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. ('SFAFT BV'); Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. ('SFAFA'); Subway Franchisee Canadian Advertising Trust ('SFCAT'); Subway Systems do Brasil Ltda. ('SSB'); Subway Partners Colombia C.V. ('SPCCV'); Subway International B.V. ('SIBV') (Taiwan Branch); en Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. ('SSFSA'), beheren nationale en lokale reclamemiddelen en -activiteiten voor SUBWAY®-restaurants en SUBWAY®-franchisenemers wereldwijd.

Alle bovengenoemde aangesloten bedrijven worden hierna gezamenlijk de 'SUBWAY® Group' genoemd.  Om hun functies uit te oefenen, kunnen de aangesloten bedrijven binnen de SUBWAY® Group onderling Persoonsgegevens delen.

In deze Privacyverklaring wordt toegelicht hoe de SUBWAY® Group Persoonsgegevens over u verzamelt, beschermt, gebruikt en deelt, schriftelijk, mondeling of elektronisch of tijdens uw interactie met de website op www.subway-franchise.nl, (en alle eventuele toekomstige websites die door of namens SFAFT BV worden geëxploiteerd, de 'Websites') of de mobiele Subway-applicatie (de 'SUBWAY® App').  (De Websites en de SUBWAY® App worden hierin gezamenlijk de 'Sites' genoemd).   De privacypraktijken van de SUBWAY® Group zijn in overeenstemming met alle toepasselijke nationale en lokale wetgeving inzake Gegevensbescherming en -beveiliging.

Hoewel de Sites wereldwijd beschikbaar zouden kunnen zijn om te worden bekeken of er informatie van te downloaden, zijn ze alleen bedoeld voor gebruikers in Nederland.  De SUBWAY® Group houdt websites en mobiele applicaties in stand die bedoeld zijn voor gebruikers in andere landen over de hele wereld; voor dergelijke websites en applicaties gelden andere privacyverklaringen.  U kunt de privacyverklaring die in uw land van toepassing is, bekijken op: http://www.subway.com/subwayroot/exploreourworld.aspx.  Klik boven aan de pagina op CHANGE (wijzigen), waardoor u op de pagina EXPLORE OUR WORLD (ontdek onze wereld) terechtkomt. Om uw land te kiezen, klikt u op de landnaam; vervolgens gaat u naar de onderkant van de pagina van uw land, waar u op de link PRIVACYVERKLARING klikt.

SUBWAY®-restaurants zijn eigendom van en worden zelfstandig geëxploiteerd door SUBWAY®-franchisenemers.  Deze Privacyverklaring is tevens niet van toepassing op de privacypraktijken en -procedures van die franchisenemers, met inbegrip van e-mail- en andere marketingcampagnes die de franchisenemers mogelijk organiseren, noch op de SUBWAY®-ontwikkelingsvertegenwoordigers ('DA').  Ook is deze Privacyverklaring niet van toepassing op informatie die door de SUBWAY® Group wordt verzameld via andere kanalen dan de Sites.

1.1.          EU-VS-privacyschild

FWH heeft zich via een gecertificeerde verklaring namens de andere Amerikaanse aangesloten bedrijven van de Subway® Group ertoe verplicht het EU-VS-privacyschild ('Privacyschild') na te leven, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel (Department of Commerce, 'DoC') en de Federale handelscommissie (Federal Trade Commission, 'FTC') voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens uit Europese lidstaten ('EU') en landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ('EER'), inclusief de Beginselen van het Privacyschild. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Verklaring en de Beginselen van het Privacyschild, prevaleren de Beginselen van het Privacyschild.  Ga voor meer informatie over het Privacyschild en om het certificaat van FWH te bekijken naar: www.privacyshield.gov.

1.2.   Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor-beginselen

FWH blijft vasthouden aan haar verplichting de Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor-beginselen ('Zwitserse Safe Harbor') na te leven, zoals uiteengezet door DoC, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens uit Zwitserland. FWH heeft verklaard dat zij zich houdt aan de zeven (7) Zwitserse Safe Harbor-privacybeginselen, te weten: kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang, en regres, handhaving en aansprakelijkheid. Mocht er sprake zijn van strijdigheid tussen de bepalingen in deze Privacyverklaring en de Zwitserse Safe Harbor-privacybeginselen, dan prevaleren de Zwitserse Safe Harbor-privacybeginselen. Ga voor meer informatie over de Zwitserse Safe Harbor-privacybeginselen, naar www.export.gov/safeharbor; het certificaat van FWH kunt u bekijken op safeharbor.export.gov/list.aspx.          

 

2.     Definities

In deze Privacyverklaring zijn de volgende definities van toepassing:

·       Betrokkene is een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon.

·       Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) voornaam of initialen en achternaam; (b) huisadres of ander fysiek adres; (c) telefoonnummer; (d) e-mailadres of online identificatiemiddel dat verband houdt met deze persoon; (e) BSN of vergelijkbaar identificatiemiddel; (f) financiële, medische of arbeidsinformatie; of (g) alle overige informatie die gecombineerd wordt met de bovenstaande gegevens en die verband houdt met een persoon.  De term 'Persoonsgegevens' omvat geen geanonimiseerde informatie of informatie die in samengestelde vorm wordt gerapporteerd (op voorwaarde dat een natuurlijke persoon niet aan de hand van dergelijke samengestelde informatie kan worden geïdentificeerd).

·       Beginselen van het Privacyschild betekent gezamenlijk de zeven (7) privacybeginselen zoals beschreven in het Privacyschild: (1) kennisgeving, (2) keuze, (3) verantwoordelijkheid voor doorsturen, (4) beveiliging, (5) gegevensintegriteit en doelbinding, (6) toegang en (7) regres, handhaving en aansprakelijkheid, evenals de aanvullende privacybeginselen en de bijbehorende adviezen zoals vermeld in bepaalde 'Veelgestelde vragen', zoals overeengekomen door DoC en de Europese Commissie. 

·       Verwerken of Verwerking van Persoonsgegevens betekent een handeling of reeks handelingen die wordt uitgevoerd met Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekendmaken of verspreiden, en wissen of vernietigen.

·       Gevoelige gegevens of Gevoelige Persoonsgegevens zijn een deelverzameling van Persoonsgegevens waaronder, maar niet beperkt tot: de raciale of etnische afkomst van een persoon, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid of beperkingen, seksleven of seksuele geaardheid, biometrische gegevens die na Verwerking iemand op unieke wijze kunnen identificeren, of criminele (of vermeende criminele) activiteiten, strafrechtelijke procedures of veroordelingen.

 

3.     KENNISGEVING – WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAR BEWAREN WE DEZE?

Het soort Persoonsgegevens dat we verzamelen (rechtstreeks van uzelf of via externe bronnen) en onze privacypraktijken zijn afhankelijk van de aard van de relatie die u met de SUBWAY® Group heeft en de eisen van de toepasselijke wetgeving.  We streven ernaar alleen informatie te verzamelen voor zover dit relevant is voor Verwerkingsdoeleinden.  Hieronder vindt u de rechtsgrondslag vermeld en een aantal van de manieren waarop we informatie verzamelen en hoe we die gebruiken.

3.1.  Potentiële werknemers 

Als u een sollicitatiebrief stuurt naar onze aangesloten bedrijven binnen de SUBWAY® Group kunnen de verzamelde Persoonsgegevens het volgende omvatten, zonder hiertoe beperkt te zijn: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, werkervaring en opleidingsachtergrond, zoals informatie die in een CV of sollicitatieformulier wordt vastgelegd, strafrechtelijk verleden, bankrekeninginformatie voor elektronische overboekingen, financieel overzicht en fiscaal identificatienummer.  Het kan zijn dat de SUBWAY® Group Persoonsgegevens over u moet verzamelen bij derden om uw informatie aan te vullen, bij te werken of te verifiëren en/of uw sollicitatie naar een functie bij de SUBWAY® Group in overweging te kunnen nemen.  De toepasselijke wetgeving kan vereisen dat u derden machtigt om uw Persoonsgegevens te delen met de SUBWAY® Group voordat we deze kunnen verwerven.  Als u de vereiste informatie niet verstrekt, kan dit een negatieve invloed hebben op de beoordeling van uw sollicitatie.  Door te solliciteren naar een functie bij de SUBWAY® Group stemt u ermee in dat we uw Persoonsgegevens op deze manier verzamelen, gebruiken en bekendmaken.

Alle informatie, waaronder Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het sollicitatieproces, wordt een onderdeel van uw werknemersdossier, mocht u bij ons in dienst komen.  Persoonsgegevens van werknemers vallen onder een ander beleid dan deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens van potentiële werknemers worden verzameld voor gebruik in verband met uw belangstelling om bij de SUBWAY® Group of haar aangesloten bedrijven te werken, hetzij in een specifieke functie, hetzij als referentie in samenhang met functies die mogelijk in de toekomst beschikbaar komen, tenzij u schriftelijk anders verklaart.

Opmerking: deze Privacyverklaring is niet van toepassing op sollicitaties bij SUBWAY®-restaurants die worden doorgestuurd via de SUBWAY®-website en rechtstreeks zijn ingediend bij zelfstandig opererende franchisenemers die werknemers zoeken in de desbetreffende markt.

3.2.  Consumenten

De SUBWAY® Group verzamelt op diverse manieren consumenteninformatie.

3.2.1.1.         Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

U kunt ervoor kiezen om op de volgende manieren met ons te communiceren:

 • Consumentenprogramma's, waaronder maar niet beperkt tot abonneediensten, e-mailinformatie, nieuwsbrieven en nieuws en aanbiedingen;
 • Registratie van gebruikers van een SUBWAY®-account;
 • Een order plaatsen bij een SUBWAY®-restaurant via een van de Sites;
 • Diverse prijsvragen, promotieacties, wedstrijden of sweepstakes (gezamenlijk 'Promoties' genoemd);
 • Enquêtes; en
 • Wanneer u per telefoon, e-mail of post contact met ons opneemt met een vraag of opmerking.

Daarnaast verstrekken houders van SUBWAY® Loyalty Cards en SUBWAY® Gift Cards (gezamenlijk 'SUBWAY® Card' genoemd) ons bepaalde informatie wanneer ze hun kaart registreren via de Sites.  MEN MOET DERTIEN (13) JAAR OF OUDER ZIJN OM EEN SUBWAY® CARD TE KUNNEN REGISTREREN.

In elk geval verzamelen we Persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt, waaronder uw voor- en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord (als u een geregistreerd SUBWAY®-account heeft), betalingsinformatie en transactiegegevens (als u via de Sites een order plaatst bij een franchisenemer van SUBWAY®).

De SUBWAY® Group verzamelt geen Persoonsgegevens van klanten, tenzij de klant rechtstreeks contact opneemt met de SUBWAY® Group. Om een opmerking van een klant op een adequate manier te kunnen afhandelen, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de desbetreffende aangesloten bedrijven van de SUBWAY® Group, waaronder, maar niet beperkt tot: SUBWAY®-ontwikkelingsvertegenwoordigers ('DA's') voor uw regio en/of relevante SUBWAY®-franchisenemers en externe dienstverleners.

www.subway-franchise.nl wordt gehost op een webserver die beschikbaar gesteld en beheerd wordt door FWH en zich in de VS bevindt. Als u op de links Contact, Brochure aanvragen, Een franchise beginnen en Locatie doorgeven klikt, wordt u gevraagd een formulier in te vullen en te verzenden dat u rechtstreeks verder leidt naar de officiële SUBWAY®-website:www.subway.com, waarvan de database zich in de VS bevindt.  Om de Privacyverklaring op de website www.subway.com te bekijken, klikt u hier.

3.2.1.2.         Automatisch verzamelde informatie

Zoals aangegeven in artikel 3.4 verzamelen de Sites ook automatisch Persoonsgegevens, waaronder IP-adres, ID van uw apparaat en, in het geval van de SUBWAY® App, uw locatiegegevens en informatie met betrekking tot het type mobiele telefoon of een ander apparaat dat u gebruikt met de SUBWAY® App.  Een bepaald deel van de informatie die verzameld wordt, kan worden aangepast door uw browser- of apparaatinstellingen te wijzigen.

Daarnaast wordt u, wanneer u een account aanmaakt op onze website of de SUBWAY® App in gebruik neemt, automatisch toegevoegd aan het SUBWAY®-loyaliteitsprogramma.

De SUBWAY® Group is ook nadrukkelijk aanwezig op social media en bij activiteiten.  Die activiteiten omvatten onder andere:

3.2.1.3.         Doorsturen-aan-een-vriend en Verwijzen-aan-een-vriend 

De Sites bevatten verwijzingsfuncties waarmee u vrienden kunt wijzen op een webpagina of promotie van de SUBWAY® Group.  De SUBWAY® Group kan een e-mailadres dat verstrekt is bij het gebruik van deze verwijzingsfunctie gebruiken om ontvangers zowel een eerste e-mail als vervolg-e-mails te sturen over de promotie, het product of de service, waar uw 'vriend' volgens u wellicht belangstelling voor heeft.  We sturen geen e-mails naar ontvangers die zich hebben uitgeschreven voor ontvangst van promotie-e-mails van ons. 

3.2.1.4.         Overige activiteiten op social media

Van tijd tot tijd kan de SUBWAY® Group social-media-accounts gebruiken of deelnemen aan andere activiteiten op social media.  In alle gevallen zal de SUBWAY® Group zich houden aan de voorwaarden van deze Privacyverklaring en het privacybeleid dat van toepassing is op die social-mediaplatformen of -netwerken. 

SUBWAY®-franchisenemers kunnen hun eigen social-mediapagina's of -websites sponsoren.  Die franchisenemers en hun activiteiten vallen niet onder deze Privacyverklaring.  


3.3.  Franchisenemers, potentiële franchisenemers en ontwikkelingsvertegenwoordigers (DA's)

Desgewenst kunt u via de Website een elektronische aanvraag versturen om SUBWAY®-franchisenemer te worden. Daardoor gaat u ermee akkoord dat de SUBWAY® Group uw Persoonsgegevens bekend mag maken aan onze aangesloten bedrijven binnen de SUBWAY® Group en aan bepaalde externe dienstverleners als onderdeel van het in overweging nemen van uw franchiseaanvraag door de SUBWAY® Group.  Persoonsgegevens die worden verzameld van potentiële franchisenemers omvatten, maar zijn niet beperkt tot: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, opleiding, antecedentenonderzoek en andere controles, bankrekeninginformatie voor elektronische overboekingen, financieel overzicht, CV, geschillenbeslechting en fiscaal identificatienummer.

Alle informatie, waaronder Persoonsgegevens, die door u wordt verstuurd als onderdeel van het aanmeldproces, wordt een onderdeel van uw franchisedossier, mocht u verder willen gaan en een franchiseaanvraag willen indienen. 

Door te solliciteren naar de functie van SUBWAY®-ontwikkelingsvertegenwoordiger ('DA') via de Website, verstrekt u Persoonsgegevens in samenhang met uw sollicitatie. 

3.4.  Alle internetgebruikers - cookies, webbeacons, internet protocol (IP)-adres, samengestelde gegevens

3.4.1.1.         Cookies

Net als veel andere websites gebruiken we gegevensverzamelingsinstrumenten zoals 'cookies' op bepaalde webpagina's om het verkeer op onze webpagina's te analyseren en de promotionele doeltreffendheid te meten.  Een cookie is informatie die uitsluitend uit een tekenreeks bestaat die door een website wordt verzonden naar een cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website u kan herinneren.  Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de 'levensduur' van de cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek nummer.  Zo kunnen wij u een goede ervaring bieden wanneer u onze website bekijkt en zijn we tevens in staat onze website en diensten verbeteren.

Enkele belangrijke dingen die u moet weten over cookies:

 • De SUBWAY® Group biedt bepaalde functies aan die alleen beschikbaar zijn via het gebruik van cookies.
 • De SUBWAY® Group gebruikt cookies om uw website-ervaring nog beter te maken.
 • De SUBWAY® Group gebruikt cookies om u te kunnen identificeren en te zorgen dat u ingelogd blijft.
 • De meeste cookies zijn 'sessiecookies', wat betekent dat ze aan het einde van een sessie automatisch worden verwijderd van uw harde schijf.
 • U kunt ook te maken krijgen met cookies van derden op bepaalde pagina's van de websites, waarover de SUBWAY® Group geen zeggenschap heeft. (Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die gemaakt is door een andere gebruiker, dan kan er door die webpagina een cookie worden geplaatst.)
 • Op mobiele toestellen wordt eveneens met cookies gewerkt om de SUBWAY® App te kunnen gebruiken. 

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Als u cookies heeft uitgeschakeld, kunt u mogelijk niet meer alle interactieve functies van de Sites gebruiken.

Indien u gebruikmaakt van Sites die met Flash Player werken, dan kan er een klein Flash cookie worden geplaatst.  Deze cookies worden gebruikt om uw Flash Player-voorkeuren op te slaan en uw browserervaring te verbeteren.  De manier waarop Flash cookies op uw computer worden opgeslagen is vergelijkbaar met die van standaard cookies. Ze worden alleen op een andere locatie opgeslagen.  Hierdoor is het niet mogelijk om Flash cookies rechtstreeks in uw browser te blokkeren of te beheren.

Ga voor meer informatie en om Flash cookies te beheren of te verwijderen naar de website van Adobe, door hier te klikken: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

3.4.1.2.         Webbeacons 

De SUBWAY® Group gebruikt webbeacons – ook wel 'web bugs,' 'pixel tags' of 'clear GIF's' genoemd – om de onlineadvertenties en promoties van SFAFT BV te beheren. 

Een webbeacon wordt gebruikt in combinatie met cookies en is vaak een transparante grafische afbeelding, gewoonlijk niet groter dan 1 x 1 pixel, die op een website of in een e-mail is geplaatst en gebruikt wordt om het gedrag van de gebruiker die de website bezoekt of de e-mail verstuurt, te volgen. Wanneer de HTML-code voor de webbeacon naar een website verwijst om de afbeelding op te halen, kan de webbeacon tegelijkertijd informatie doorsturen, zoals het IP-adres van de computer waar de afbeelding is opgehaald, het tijdstip waarop de webbeacon werd bekeken en hoe lang, het soort browser dat de afbeelding heeft opgehaald en de eerder ingestelde cookiewaarden.

Webbeacons worden doorgaans door derden gebruikt om de activiteit van een website bij te houden. Een webbeacon kan worden gedetecteerd door de broncode van een webpagina te bekijken en te zoeken naar IMG-tags die worden geladen van een andere server dan de rest van de website. Door de cookies van de browser uit te schakelen, wordt voorkomen dat de webbeacons de activiteit van de gebruiker volgen. De webbeacon kan een bezoek nog steeds anoniem registreren, maar de unieke informatie van de gebruiker wordt niet opgeslagen.

De SUBWAY® Group gebruikt zijn webbeacons om te volgen welke advertenties en promoties gebruikers naar de website van de SUBWAY® Group leiden.  Deze informatie bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

3.4.1.3.         Internet Protocol ('IP')-adressen en logbestanden

Een IP-adres houdt verband met de verbinding van uw computer of mobiele toestel met het internet.  De SUBWAY® Group kan uw IP-adres gebruiken als hulpmiddel bij het vaststellen van problemen met de server van de SUBWAY® Group, om de Sites te beheren en contact met u te houden als u op de Sites navigeert.  Het IP-adres van uw computer kan ook worden gebruikt om u informatie te geven op basis van uw navigatie op de Sites.  De SUBWAY® Group koppelt IP-adressen niet aan Persoonsgegevens.

Op dezelfde manier wordt informatie van logbestanden telkens wanneer u contact maakt via de SUBWAY® App automatisch doorgegeven door uw mobiele toestel of andere apparaat.  Als u een SUBWAY®-account aanmaakt, kan de SUBWAY® App, telkens wanneer u die gebruikt, automatisch bepaalde informatie registreren.  De logbestanden kunnen informatie bevatten als uw gebruikersvraag, IP-adres, browsertype, het aantal keren dat u de SUBWAY® App gebruikt, en andere vergelijkbare informatie.

3.4.1.4.         Anonieme en samengestelde informatie 

Anonieme en samengestelde informatie wordt voor allerlei doeleinden gebruikt, waaronder het meten van de belangstelling van een bezoeker voor en zijn gebruik van diverse gedeelten of functies van de Sites.  Anonieme of samengestelde informatie bevat geen Persoonsgegevens, en de SUBWAY® Group kan dergelijke informatie op een aantal manieren gebruiken, onder andere voor interne analyse, en analyse en onderzoek van gegevens.  We kunnen ook anonieme of samengestelde informatie delen met derden voor onze of hun doeleinden, maar niemand zal u kunnen identificeren of iets persoonlijks over u te weten kunnen komen op basis van deze informatie.

 

4.     KENNISGEVING – WAT DOEN WE MET DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN?

Ten eerste gebruiken we de Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt of die wij verzamelen natuurlijk om u van de producten, diensten of informatie te voorzien waar u om verzoekt of om de functionaliteit of uw ervaring wanneer u onze Sites bekijkt te verbeteren.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken om u van informatie te voorzien over SUBWAY®-producten of -diensten waarvoor u volgens ons wellicht belangstelling heeft.

Op sommige pagina's van onze Website kunnen we externe advertentiepartners toestemming geven om webtrackingtools in te stellen (bijv. cookies en webbeacons) om anonieme, niet-persoonlijke informatie te verzamelen over uw activiteiten op die pagina's (bijv. uw IP-adres, bezochte pagina's, tijdstip).  We kunnen dergelijke informatie die we hebben verzameld ook delen met externe advertentiepartners.  De advertentiepartners kunnen die informatie (en vergelijkbare informatie die verzameld is op andere websites) gebruiken om u toekomstige advertenties te sturen wanneer u andere (niet-SUBWAY®)-websites binnen hun netwerken bezoekt. Deze werkwijze wordt gewoonlijk 'op interesse gebaseerd adverteren' of 'online gedragsgericht adverteren' genoemd.

Pagina's van onze Website die informatie verzamelen die gebruikt kan worden door dergelijke advertentiepartners, kunnen worden geïdentificeerd door een link naar AdChoices op de pagina.

 

5.     KEUZE

U heeft het recht uzelf uit te schrijven voor bepaald gebruik en bekendmaking van uw Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.  Alvorens Gevoelige Gegevens door te geven aan derden of Gevoelige Gegevens te Verwerken voor andere doeleinden dan het doel waarvoor u oorspronkelijk toestemming heeft gegeven, zal de SUBWAY® Group ernaar streven om uw expliciete toestemming te verkrijgen ('opt-in').  Wanneer toestemming voor het Verwerken van Persoonsgegevens anderszins vereist wordt bij wet of op grond van een contract, zal de SUBWAY® Group de wet of het contract naleven. 

Deelname aan het SUBWAY®-loyaliteitsprogramma is vrijwillig; u kunt uw deelname aan het SUBWAY®-loyaliteitsprogramma beëindigen door gebruik te maken van een van de methodes zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Privacyverklaring; in dat geval zullen alle gegevens die door het programma verzameld zijn, worden verwijderd (hoewel gegevens die afkomstig zijn uit andere niet-programma-interacties bij andere leden van de SUBWAY® Group aanwezig kunnen blijven).

OPMERKING:  Indien u deelneemt aan een Promotie, worden de Persoonsgegevens die u verstrekt aan de SUBWAY® Group verwerkt volgens de privacyregels die van toepassing zijn op die Promotie, voor zover ze afwijken van deze Privacyverklaring.

5.1.  Naleving van de Digital Advertising Alliance en 'Do Not Track'

De SUBWAY® Group gebruikt het Evidon assurance platform voor naleving van het industriebrede Zelfregulerende Programma voor Online Gedragsgericht Adverteren zoals beheerd door de Digital Advertising Alliance ('DAA')) (http:///aboutads.info). Als onderdeel van deze service worden de online advertenties en websites van de SUBWAY® Group soms voorzien van pictogrammen die consumenten helpen te begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt, en bieden ze keuzeopties aan consumenten die meer zelf willen regelen.  De lijst met onze advertentiepartners wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Om u uit te schrijven voor internetreclame van alle bedrijven die aan DAA deelnemen, kunt u terecht ophttp://www.aboutads.info/choices/.  Maar ook als u zich voor alles uitschrijft via deze service, kunnen we desondanks niet-persoonlijke informatie verzamelen over uw activiteiten op onze website en deze gebruiken voor reclamedoeleinden die niet op belangstelling gebaseerd zijn, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Do Not Track ('DNT') is een privacyvoorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen.  DNT is een manier waarop gebruikers websites en diensten op de hoogte kunnen stellen dat ze niet willen dat in de loop der tijd, en binnen websites of onlinediensten bepaalde informatie over hun websitebezoeken wordt verzameld.  De SUBWAY® Group wil u zinvolle keuzes bieden met betrekking tot de informatie die op de website verzameld wordt voor externe doeleinden, daarom biedt de SUBWAY® Group de bovenstaande DAA opt-out-link aan.  Echter, wij herkennen door browsers geïnitieerde DNT-signalen niet en reageren hier ook niet op.

5.2.  Mobiele informatie verzamelen

Onze SUBWAY® App verzamelt automatisch uw locatiegegevens en bepaalde andere informatie (zoals de ID van uw toestel).  U kunt zich uitschrijven voor het verzamelen van die gegevens voor zover de instellingen van uw toestel dit toelaten.

5.3.  TOESTEMMING VOOR MOBIELE EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

U geeft toestemming voor mobiele en e-mailcommunicatie zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van de SUBWAY®-website en de Mobiele App.   Zie die Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

5.4.  Waar slaan we uw persoonsgegevens op?

Alle Persoonsgegevens die via de Sites verzonden of verzameld worden, worden opgeslagen in de VS, hetzij op onze servers of de servers van onze aangesloten bedrijven binnen de SUBWAY® Group, hetzij op de servers van onze dienstverleners.  Door gebruik te maken van de Sites, geeft u toestemming voor de opslag van uw Persoonsgegevens op deze locaties.

 

6.     TOEGANG

Indien toegestaan door wetgeving, kunt u de methoden zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Privacyverklaring gebruiken om een bevestiging te krijgen dat de SUBWAY® Group Persoonsgegevens over u Verwerkt, en een verzoek indienen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, en deze corrigeren of verwijderen; dit geldt tevens wanneer het Verwerken van Persoonsgegevens inbreuk maakt op de Beginselen van het Privacyschild. Dergelijke verzoeken worden Verwerkt in overeenstemming met lokale wetgeving, waar dit wettelijk is toegestaan.  Hoewel FHW zich er te goeder trouw voor inspant om toegang te bieden, kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de SUBWAY® Group niet bij machte is dit te doen, waaronder maar niet beperkt tot: wanneer de informatie wettelijke privileges behelst, een beveiligingsrisico zou vormen, de privacy van anderen in gevaar zou brengen, of wanneer het bedrijfseigen commerciële informatie betreft. Indien de SUBWAY® Group bepaalt dat de toegang in een specifieke situatie beperkt moet worden, zullen we ernaar streven u een verklaring te geven waarom die bepaling is opgelegd. We bieden u bovendien een contactpunt voor eventuele verdere vragen. 

Indien nodig zal de Privacyfunctionaris van de SUBWAY® Group contact opnemen met een andere persoon die zal helpen bij het afhandelen van uw verzoek.  Om uw privacy te beschermen, zal de SUBWAY® Group alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens toegang te verlenen tot of wijzigingen aan te brengen in uw Persoonsgegevens.

 

7.     GEGEVENSINTEGRITEIT – BEPERKING INFORMATIEDOELEINDEN

De SUBWAY® Group bewaart de Persoonsgegevens die we ontvangen zoals beschreven in deze Privacyverklaring zolang u onze Sites gebruikt of zo lang als noodzakelijk is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze verzameld werden, onze diensten te verlenen, geschillen op te lossen, juridisch verweer te voeren, audits uit te voeren, legitieme zakelijke doelen na te streven, onze overeenkomsten af te dwingen en aan alle toepasselijke wetgeving te voldoen. Uw toestemming voor dergelijke doeleinden blijft ook na beëindiging van de relatie tussen u en de SUBWAY® Group geldig. 

 

8.     DOORSTUREN

De SUBWAY® Group verkoopt geen Persoonsgegevens aan derden.  De SUBWAY® Group kan Persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, consultants en aangesloten bedrijven voor interne bedrijfsdoeleinden van onszelf en onze aangesloten bedrijven, of om een product of dienst te verstrekken waar u om gevraagd heeft.   Met uitzondering van wat in deze Privacyverklaring is beschreven, zal de SUBWAY® Group uw Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden, tenzij een klant of potentiële werknemer om een dergelijke bekendmaking verzoekt of hiervoor toestemming geeft, of indien bekendmaking door de wet vereist of toegestaan is. 

Betalingsinformatie kan alleen gebruikt en gedeeld worden om uw bestelling te effectueren en kan door onze dienstverlener worden opgeslagen ten behoeve van toekomstige bestellingen.

De SUBWAY® Group eist van onze dienstverleners dat ze schriftelijk overeenkomen dat ze de vertrouwelijkheid en beveiliging van de Persoonsgegevens die ze bewaren namens de de SUBWAY® Group in stand houden, en dat ze ten minste hetzelfde beschermingsniveau bieden als vereist door de Beginselen van het Privacyschild, deze niet voor andere doeleinden zullen gebruiken dan de doeleinden waarvoor de SUBWAY® Group ze bewaart en de SUBWAY® Group in kennis zullen stellen, mochten ze besluiten dat ze niet langer aan die verplichting kunnen voldoen.  Met betrekking tot het doorsturen naar derden die als agent fungeren onder het Privacyschild, vereist het Privacyschild dat de SUBWAY® Group aansprakelijk blijft, mochten dergelijke agenten Persoonsgegevens Verwerken op een manier die onverenigbaar is met de Beginselen van het Privacyschild.

Uw Persoonsgegevens worden beschouwd als bedrijfseigendom en kunnen bekendgemaakt en/of verstuurd worden naar een derde in het geval van een voorgestelde of feitelijke aankoop, reorganisatie, verkoop, lease, fusie, joint venture, toewijzing, samenvoeging, of ander type overname, afstoting, of financiering van ons gehele bedrijf of een deel daarvan, of van een van de bedrijfsonderdelen of -aandelen (waaronder in het geval van een faillissement of vergelijkbare procedure) van de SUBWAY® Group of een divisie ervan, zodat u dezelfde producten en diensten blijft krijgen, of dezelfde of een vergelijkbare relatie heeft met deze derde. 

Hoewel de SUBWAY® Group alles in het werk stelt om gebruikersprivacy te beschermen, behoudt de SUBWAY® Group zich het recht voor om in bepaalde beperkte omstandigheden Persoonsgegevens te openbaren, zoals: (i) in naleving van wet- of regelgeving, een huiszoekingsbevel, een dagvaarding, gerechtelijke procedure, een rechterlijke of administratieve beschikking, of zoals anderszins bij wet vereist is; (ii) in antwoord op wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder het voldoen aan eisen in verband met de nationale veiligheid of wetshandhaving; (iii) om beleid of contracten van de SUBWAY® Group af te dwingen; (iv) om gelden te innen die aan de SUBWAY® Group toekomen; (v) om gebruikers van de Sites te beschermen tegen frauduleus gebruik of misbruik; (vi) tijdens noodsituaties waarbij de veiligheid gevaar loopt, zoals bepaald door de SUBWAY® Group; (vii) waar nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen; (viii) als wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk of raadzaam is.  Daarnaast worden logboeken van servers van tijd tot tijd gecontroleerd voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om onbevoegde activiteiten op de website te detecteren.  In dergelijke gevallen worden loggegevens van servers die IP-adressen bevatten, gedeeld met wettelijke instanties zodat zij gebruikers kunnen identificeren ten behoeve van hun onderzoek naar de onbevoegde activiteiten.

 

9.     BEVEILIGING

Hoewel 'gegarandeerde beveiliging' niet bestaat, passen de SUBWAY® Group en onze aangesloten bedrijven en dienstverleners commercieel redelijke maatregelen toe (waaronder alle stappen die vereist zijn volgens de toepasselijke wetgeving) die ontwikkeld zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, toegang door onbevoegden, gebruik, aanpassing, bekendmaking of andere vormen van misbruik. 

De dienstverlener die onze betalingen verwerkt, behandelt alle betalingsinformatie in samenhang met de Sites en moet de PCI-standaard naleven.

 

10.  RECHTSMIDDELEN / NALEVING EN VERANTWOORDING

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring een verzoek wilt indienen of vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van uw privacy, neem dan contact op met:

SUBWAY® Group Privacy Officer
T.a.v. Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
The Amsterdam Office
Prinsengracht 13
Amsterdam
NEDERLAND
Telefoonnummer: +31 (0) 20-531-7300
Fax: +31 (0) 84-22-99102
E-mailadres: privacyofficer_nl@subway.com    

Of desgewenst kunt u het Aanvraagformulier privacy-informatie downloaden op: http://subapps1.subway.com/go/legal/InfoRequestForm.pdf

De SUBWAY® Group zal uw problemen hieromtrent behandelen en trachten uw privacykwesties tijdig op te lossen. Indien nodig zal de Privacyfunctionaris contact opnemen met anderen die helpen bij het afhandelen van uw verzoek.

Indien u een onderdaan van de EU of Zwitserland bent, en u het gevoel heeft dat wij de bepalingen van deze Privacyverklaring niet naleven, of dat deze Privacyverklaring niet in overeenstemming is met Beginselen van het Privacyschild of de Zwitserse Safe Harbor-beginselen, neem dan contact op met de SUBWAY® Group via de hierboven vermelde contactinformatie.  Naast de interne procedures voor het oplossen van potentiële klachten zal de SUBWAY® Group samenwerken met Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's). Daarom kunt u klachten in verband met het Privacyschild onder de aandacht brengen van uw DPA: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, die een panel zal oprichten om klachten in verband met het Privacyschild te onderzoeken en op te lossen. De SUBWAY® Group zal het advies van de DPA's volledig naleven en de noodzakelijke stappen nemen om eventuele niet-naleving van de Beginselen van het Privacyschild te verhelpen.  Dergelijke onafhankelijke mechanismen voor geschillenbeslechting zijn kosteloos beschikbaar voor EU-burgers.  Daarnaast heeft u wellicht het recht om een beroep te doen op bindende arbitrage uit hoofde van het Privacyschild.  De FTC heeft de rechtsbevoegdheid over de naleving van het Privacyschild voor de Amerikaanse aangesloten bedrijven van de SUBWAY® Group. 

 

11.  OVERIGE RECHTEN EN INFORMATIE

11.1.               Informatie met betrekking tot kinderen

De Sites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien (13) jaar.  De SUBWAY® Group begrijpt dat kinderen jonger dan dertien (13) jaar desondanks kunnen proberen contact te maken met de SUBWAY® Group en daarbij vrijwillig Persoonsgegevens aan ons kunnen verstrekken.  Als je een kind jonger dan dertien (13) jaar bent, stuur dan GEEN Persoonsgegevens naar de Sites.  Als u een ouder of voogd bent van een kind dat volgens u Persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft, neemt u dan contact op met onze Privacyfunctionaris via een van de methoden als uiteengezet in artikel 10 van deze Privacyverklaring. Wij zorgen er dan onmiddellijk voor dat die informatie verwijderd wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

11.2.               Link naar externe websites

Opmerking: voor uw gemak en ter informatie kunnen de Sites links naar andere websites bevatten.  De SUBWAY® Group heeft geen zeggenschap over externe websites of hun privacypraktijken die kunnen afwijken van dit Privacybeleid.  De SUBWAY® Group doet geen aanbevelingen en geeft geen verklaringen af ten aanzien van websites van derden.  De Persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gerelateerde derden worden niet gedekt door deze Privacyverklaring.  De SUBWAY® Group raadt u aan om het privacybeleid van andere websites te bekijken voordat u Persoonsgegevens verstrekt.  Sommige derden kunnen ervoor kiezen om Persoonsgegevens van hun gebruikers te delen met de SUBWAY® Group; op de gedeelde informatie is het privacybeleid van het bedrijf in kwestie van toepassing, dus niet deze Privacyverklaring.

 

11.3.               Wijzigingen in de privacyverklaring

De SUBWAY® Group kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken.  Wanneer de SUBWAY® Group wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengt, zullen we ook de datum van 'LAATSTE HERZIENING' aanpassen, zoals boven aan deze Privacyverklaring vermeld.  Mochten er substantiële wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring, dan zal de SUBWAY® Group u hiervan in kennis stellen per e-mail of door middel van een kennisgeving op onze homepage, of op een andere wijze, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.  De SUBWAY® Group raadt u aan om deze Privacyverklaring af en toe te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe de SUBWAY® Group uw Persoonsgegevens beschermt en van mogelijke wijzigingen aan deze Privacyverklaring.  Als u de Sites ook na het plaatsen van een aangepaste Privacyverklaring blijft gebruiken, houdt dit in dat u instemt met, en zich zult houden aan dergelijke wijzigingen. 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring worden onmiddellijk van kracht nadat ze door de SUBWAY® Group gepubliceerd zijn.

 

11.4.               Andere relevante beleidsmaatregelen

Deze Privacyverklaring kan worden aangevuld met een of meerdere privacyverklaringen of gebruiksvoorwaarden (elk op zich 'Specifiek beleid' genoemd) die specifiek zijn voor een land of toepassing.  Indien sprake is van strijdigheid tussen deze Privacyverklaring en dergelijk Specifiek Beleid, zal het toepasselijke Specifieke Beleid voorrang hebben, behalve in alle gevallen waarin de Beginselen van het Privacyschild, indien van toepassing, prevaleren boven een strijdige bepaling, ongeacht het Specifieke Beleid waarin zo'n bepaling voorkomt.

 

 

Infomaterial

Fill in, send, get the franchise documents!